Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Risklerini Yönetmek

Başak Tulga Önen

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Risklerini Yönetmek

Şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) ile ilgili konuları hali hazırda yerleşik risk yönetimi uygulamalarıyla uyumlu hale getirmesi kritik öneme sahiptir. ÇSY yalnızca şirketlerin dışa dönük etkilerini (örneğin, değer zinciri faaliyetleri boyunca yaratılan olumlu veya olumsuz etki) yönetmekle ilgili değil, aynı zamanda içe dönük etkiyle de ilgilidir. Dahili ve harici çevresel, sosyal ve yönetişim konuları, işinizin değerini ve sürekliliğini nasıl etkileyebilir?

ÇSY risklerini çeşitli kategoriler altında incelemek mümkün. Çevresel riskler, şirketin fiziksel varlıklarını, çalışabilirliğini ve tedarik zincirlerini etkileyebilecek, gelir kaybına, CAPEX yatırım gereksinimlerine ve tedarik zincirlerinde aksamalara neden olabilecek sel, aşırı yağış, kuraklık, fırtına ve artan sıcaklıklar gibi aşırı hava olaylarını içerir.

Sosyal riskler, endüstrilerde aksamalara neden olan, ülkelerdeki sosyoekonomik dinamikleri değiştiren ve bazı durumlarda haksız avantajlar yaratan, giderek daha şiddetli nüfus kaymalarını ve göçü içerir. Yetkin yetenek bulamama, yetenek geliştirememe ve işverenler tarafından aranan beceriler ile bireylerin sahip olduğu beceriler arasındaki artan tutarsızlık gibi faktörleri de kapsar.

Yönetişim riskleri arasında, ÇSY faktörlerinin yönetişim mekanizmalarına ve organlarına entegre edilmemesi (ör. yönetim kurulundaki çeşitlilik, komitelerdeki çeşitlilik, yönetici tazminatı), artan siber güvenlik açıkları, uyum sorunları ve zayıf etik yönetimi yer alır.

Tüm bu risklerin iş performansı, değeri ve sürekliliği üzerinde zararlı etkileri olabilir.

Sürdürülebilir bir tedarik zinciri sağlayamama, mevzuat gerekliliklerini karşılayamama, daha yüksek vergilerle karşılaşma ve çalışan sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması, bir şirketin tedarikçilerinin ve/veya müşterilerinin faaliyetleri, çevre kanunlarına ve yönetmelikler, operasyonlardan kaynaklanan ekosistem hasarları, zayıf yönetim uygulamaları, rekabetçi davranışlarda şeffaflık eksikliği vb. şirketlerin risk envanterleri içerisinde yer bulmalıdır.

ÇSY risklerinin iş operasyonları üzerinde doğrudan bir etkisi olduğundan, ÇSY hedeflerini kamuya açıklamak, mevcut ve potansiyel olumlu ve olumsuz etkileri raporlamak, hedeflere yönelik ilerlemeyi paylaşmak ve potansiyel riskleri ve hafifletme yöntemlerini şeffaf bir şekilde paylaşmak çok önemlidir.

ÇSY riskleri ticari risklerdir. Şirketler bu riskleri yönetmek için titizlikle analiz etmeli ve eylemlerini proaktif olarak planlamalıdır. Performanslarını ve ÇSY hedefleri içindeki konumlarını takip edebilmek için çevresel ve sosyal performans göstergelerini belirlemelidirler.

Share

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Risklerini Yönetmek